Foto: FCJK

Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisao je konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS) za studijsku 2024/2025. godinu.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, a uz prijavu za upis kandidati podnose originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja, originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno, ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat pośeduje.

Prijave na konkurs podnose se na dva načina. Lično 28. juna i 1. jula 2024. godine od 10 do 14 sati u prostorijama Fakulteta i elektronski na platformi upisi.edu.me 28. i 29. juna zaključno s 29. junom u 16h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 2. jula 2024. godine u 12 h.

U prvom upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 3. jula 2023. godine. Upis kandidata obaviće se 5. jula 2024. godine.