“Nameće se utisak da su Kilibardine drame nastajale ne s dramaturškim imperativima i ne s namjerom da cijele i bez intervencija zaigraju na pozorišnim daskama… Učini se i da je ovim djelima Kilibarda više bio usmjeren na vraćanje duga svojim literarnim inspiracijama, vječitim temama i opsesijama. Otud su strogu formu drame prevladali postupci dekonstrukcije mitova i podražavanja odumirućih govora crnogorskoga jezika. A to su kvaliteti koji su dramama Novaka Kilibarde obezbijedili postojano mjesto u istoriji crnogorske dramske književnosti.”
Vladimir Vojinović, Fokalizator

“Dok čitate tekstove Novaka Kilibarde ne napušta vas osjećaj da autor kao demijurg-graditelj zahvata građu iz nekoliko zdenaca: istorijskog, književnog i mitopoetskog pamćenja. Dakle, i laiku je jasno da presudnu ulogu u Kilibardinoj literaturi imaju njegova sofisticirana kultura pamćenja i kultura sjećanja (termini Jana i Adelaide Asman). Pri tome je između korica svih njegovih knjiga smještena cijela jedna lepeza varijanata, prerada, reminiscencija.” Ljiljana Pajović Dujović, Pobjeda

Novak Kilibarda rođenje u Banjanima 1934. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu. Predavao je u Višegradskoj gimnaziji, na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću, na Filozofskome fakultetu u Nikšiću i Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bio je gostujući predavač na više univerziteta u Evropi i učesnik velikoga broja naučnih simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Jedan je od najznačajnijih tumača usmene književnosti i autor velikoga broja studija, među kojima je i prva Istorija crnogorske usmene književnosti. Objavio je i veliki broj pripovjedaka, drama i romana. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade (1989), Nagrade “18. septembar” SO Nikšić (1969), te nagrada “Branko Ćopić”, “Osmica”, “Radoje Domanović”, “Dušan Baranin” i drugih. Osim naučnim i književnim radom, Kilibarda se aktivno bavio i politikom. Bio je predśednik Narodne stranke, potpredśednik crnogorske Vlade i diplomatski predstavnik Crne Gore u Sarajevu. O njegovom stručnom, naučnom, književnom i političkom radu napisane su brojne studije. Kilibarda je istaknuti kulturni stvaralac i nosilac Zlatne medalje časti Američkoga biografskog instituta. Živi u Podgorici.