Dolores Ibaruri (foto: Wikipedia/Nemo)

Izdavačka kuća Fokalizator

objavljuje

POZIV

za dostavljanje radova

– poezije, kratke proze, prijevoda, eseja i kritike –

koji će biti objavljeni u svesci br. 13–14

časopisa za književnost i kulturu Fokalizator.

Inspiraciju za novi dvobroj redakcija crpi iz života i djela Dolores Ibaruri, slavne ljevičarke i borkinje za prava žena, koja je i autorka istorijskoga uzvika „No passaran!“, upućenog Frankovim fašističkim trupama.

Dvobroj će biti posvećen feminističkom pokretu i, uopšte, borbi za ravnopravnost polova. Stoga će redakcija Fokalizatora u obzir primarno uzimati one radove kod kojih je u fokusu žena i njen lični, društveni i profesionalni angažman.

Redakcija će objaviti radove na crnogorskome, bosanskom, srpskome i hrvatskom jeziku, ne duže od 10 stranica teksta, a uz dokument s tekstom potrebno je dostaviti fotografiju (ukoliko je autorska, naznačiti ime i prezime fotografa) i kratku biografiju autora/ke.

Radovi se mogu slati na adresu redakcije fokalizator@gmail.com,

zaključno sa

5. oktobrom 2022. godine.

FOKALIZATOR – NAŠA TAČKA GLEDIŠTA