Foto: privatna arhiva

Najteži je zadatak ovovremenog umjetni­ka u sve prisutnijem simulakrumu života ra­zaznati sam život, sve njegove nesigurnosti i manjkavosti, praznine i odjeke. Jedan od naj­zapaženijih mladih umjetnika na ovim prosto­rima Tadija Janičić prepoznatljiv je po svojoj hrabrosti da objelodani i karikira one mikro­segmente društva u kojima se ispoljava ruini­ranost savremene čovječnosti.

Tadija Janičić je umjetnik očuđenja, au­tentični i društveno angažovani hroničar onih naizgled trivijalnih situacija koje odra­žavaju posrnuće sveukupnog društva. Njegova umjetnost je vješto zavodljiva, ne uzvisuje se pred popularnom kulturom, ne uzmiče pred primitivizmom mas-medija, već ih podražava­njem i procesom subverzivne afirmacije raza­ra iznutra. Priklonivši se tendencijama potro­šačkog društva ka vizuelnim nadražajima, i u njima pronalazeći djelotvoran vid kritike, Ta­dija svoj lucidan i krajnje ironičan umjetnički impuls kanališe u izraz pop-arta. Jarke ulja­ne boje na dopadljivim motivima i razigranoj pozadini, uz neopterećenost perspektivom i ostalim slikarskim kanonima, odaju utisak la­koće stvaranja. Tadijina ikonografija naizgled obiluje naivnošću – primitivistički naslikanim cvijećem, drvećem, oblacima, talasima. Ipak, njegovi radovi, kako direktno tako i kroz froj­dovske simbole poput ptica ili sladoleda, osli­kavaju blud i krvoproliće, koji, još šokantniji u kontrastu sa veselim okruženjem, odražavaju kompleksan, ambivalentan odnos umjetno­sti spram stvarnosti obilježenoj protivrječno­stima modernog liberalizma. Mnogostrukim ponavljanjem detalja ili nizanjem istovjetne skupine ljudi, kao karakterističnim postupkom pop-arta, Janičić aludira na nezasiti konformi­zam i uniformnost savremenog čovjeka. Poin­tilistički ili minuciozno naslikani predjeli, uz fragmentarnost raspolućenih tijela i vratove iz kojih se račva više glava, ukazuju na ‘’postmo­derno stanje’’, stanje mnoštva, parcijalnih pri­ča i istina, kojim je Žan Fransoa Liotar opisao razbijanje pojma jedinstva u našem vremenu.

Izložba Pravi se da spavaš uz sablasni ci­nizam osvješćuje o razlomljenim identitetima, poluintelektualizmu, fetišizmu i idolopoklon­stvu, nerijetko prikazivanjem arhetipova za­padne civilizacije. Međuodnos slika – naslov je važan segment Janičićevog stvaralaštva, koji njegove radove pretvara u satirične narative i omogućava njihovo korespondiranje sa re­mek-djelima. On religijskim ili mitskim motivi­ma dodjeljuje seksualnu konotaciju, bajkovite elemente smješta u perfidne situacije, paro­dira kultne scene svjetske kinematografije i kroz predstavljanje krucijalnih likova klasične umjetnosti kao promiskuitetnih, poput Don Kihota usred seksualnog čina, personifiku­je pseudovrijednosti današnjice i izgubljene ideale. Sučeljavanje nakaradnog i larpurlarti­stičkog u Tadijinoj umjetnosti kao da referiše na ideju Kamila Palja, izloženu u studiji Sek­sualne persone, kojom se kritikuje ignorisanje paganskih prizora u visokoj umjetnosti i isti­če da je umjetnik dužan ukazati na urođenu brutalnost, animalnost i destruktivnost ljud­ske psihe.

Izrazit dio Tadijine poetike zaokupljuje pitanje tjelesnog, koje je gotovo uvijek stav­ljeno u kontekst eksploatatorskih odnosa. Na njegovim slikama može se uočiti obrazac ljudske figure koja je u skladu sa grotesknim

standardima atraktivnosti: izvajana muška ti­jela, prekrivena senzacionalističkim tetova­žama ili vitke, ženske figure sablažnjivo veli­kih oblina i punih usana. Ženskim aktovima napadno našminkanog lica i crvenih noktiju Tadija predočava medijsku degradaciju žen­skosti svedene isključivo na seksualni aspekt i iskorištene kao sredstvo manipulacije masa­ma vođenim biološkim imperativom. Sa dru­ge strane, prikazima izopačenih ili spljoštenih ljudskih silueta, nadušenih, mlitavih stomaka, podbulih očiju, noseva iz kojih šiklja krv, Tadi­ja nagovještava duhovnu devijantnost društva spektakla – nezdravi hedonizam, anksioznost i isfrustriranost.

Janičić slika lica skrivena iza naočara ili lopovskih maski kao simbola površnosti, otu­đenja i eskapizma. Promišljajući o svim onim odnosima moći kojima se zajednica neupit­no potčinjava, izvrgava ruglu političku i eko­nomsku hijerarhiju kao vrijednosne odredbe. Na njegovim platnima prepoznatljive, kontro­verzne ličnosti poprimaju obličja raznobojnih utvara, dok su simboli političkih etapa prika­zani u svojstvu seksualnih objekata, poput crvene petokrake u ustima jugonostalgičara. Motiv prolaznosti i smrti uvijek je prikazan sa pritajenim humorom koji predstavlja mehani­zam odbrane od straha i tjeskobe, ali i gubitka hrabrosti da se govori o prećutkivanom i slika ono pred čime se zatvaraju oči…

Tadija Janičić izaslanik je onih koliko oči­glednih toliko i zanemarenih istina, koje se pod njegovim kistom opredmećuju u komuni­kabilna umjetnička djela, slikovne zapise ša­rolikosti duhovnog bezdana današnjice, pri­mamljive oku koliko i umu.

* Tekst pisan povodom izložbe slika Tadije Janičića koja je realizovana u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića.