Foto: privatna arhiva

Umjetnost je oduvijek bila ovaploćenje subjektivne stvarnosti. Čin stvaralaštva isto­vremeno je intenzivno proživljavanje svakod­nevlja i njegova delegitimizacija. Stvarajući likovni prostor hiperbolisane realnosti, ci­klusom radova Vapaj sa izvora brutalne tiši­ne, Luka Sekulić dekonstruiše stvarnost, ne­prekidno rasturajući iskustvo savremenog čovjeka i nanovo ga spajajući u slagalicu koja odražava haotičnost današnjice, a u čijem je središtu gotovo uvijek ljudska figura.

Jedina zakonitost Sekulićeve umjetničke igre, koju karakteriše gotovo djetinja neopte­rećenost kompozicijom i koloritom, u nespu­tanoj potrebi za samospoznajom i poimanjem okruženja, jeste prikaz ukupnosti svega što čini savremenu ljudsku egzistenciju. Nizovi istovjetnih zgrada, čvorovi magistralnih pu­teva, saobraćajni znaci, androidi, televizijske kutije, među paramparčadima koji oslikava­ju, po riječima autora, ‘’sa jedne strane smrt, a sa druge popucali život, rasut u komadiće’’, karakteristični su motivi njegove poetike koja oslikava sveopštu konfuziju doba tehnologije i globalizacije.

U ciklusima radova Vapaj sa izvora bru­talne tišine Sekulić oscilira između dva načina umjetničkog poigravanja: živahnih, šarenoli­kih i naivnih prikaza gradskog života u neo­ekspresionističkom stilu, naslikanih akrilikom i uljem na platnu, i primitivistički nacrtanog crno-bijelog rasparčanog svijeta sazdanog od tuša i akrila na papiru, orijentisanog ka ulič­noj umjetnosti i brut artu. Silovitost njegovih crtačkih poteza nekada se preliva u gotovo nažvrljan, automatski pisan tekst, što dopri­nosi neposrednosti prosedea koji podsjeća na popunjavanje stranica dnevnika, ali i otkriva autorovu intenciju da ne samo slikovnim jezi­kom, već i putem teksta dopre do naslućenih saznanja o stalnom preplitanju života i smrti, ljepote i ružnoće, smisla i apsurda… Upotpu­njeni brojevima, slovima i simbolima njego­vi radovi pretvaraju se u kovitlac umjetnič­kog izraza kojim struje snažni misaoni tokovi, skriveni iza poletnosti ekspresije koja impli­cira autorovu erudiciju i dominantnu inspiri­sanost egzistencijalističkom filozofijom. Kako likovnim prikazom, tako i rukopisom, Sekulić slijedi Ničeovu ideju o vječnom vraćanju istog, ali i prepoznavanje tragičnog u veselom, stav­ljeno u moderan kontekst.

Primitivističkim prikazivanjem urbanog ambijenta Sekulić kao da u spajanju sivila neba i asfalta traga za djetinjim, iskonskim, prirodnim, za oslobođenjem od nametnu­tih zahtjeva savremenog života. Promišljajući o međuzavisnosti čovjeka i svijeta, prikazuje razglobljena ljudska tijela, sa anomalijama poput makrocefalije, kojom se preoptereće­nost informacijama simbolično poistovjećuje sa bolešću modernog doba, viška ili manjka udova, čime aludira na konzumerističku hala­pljivost ili socijalnu nesnalažljivost, ili jedva nazirućih elemenata lica rasutih po prostoru, kao metaforu duševnog rastrojstva. Fragme­narnost i nezgrapnost tijela oslikavaju odavno iščezlu cjelovitost i harmoniju duha rastrgnu­tog između realnosti i svijeta medija i inter­neta, individualnosti i konformizma, nade i očajanja… Njihovi groteskni izrazi lica, zgrče­ni u nečujnom munkovskom kriku koji ih izje­da iznutra, razotkrivaju sav potiskivani nemir i tjeskobu čovjeka upletenog u skrivene meha­nizme društvene iluzije.

Siluete koje Sekulić stvara, najčešće pri­kazane u međusobnoj interakciji, u bolnom su grču, bijesu, histeriji, zatočenici sopstvenog društvenog života, osuđeni na sebe i druge. Zarobljeni u emocionalnoj inhibiciji i otuđe­nju, koje, između ostalog, oslikavaju njihova torza u formi ratničkih oklopa, nesposobni su za ostvarenje prijateljske ili ljubavne blisko­sti, iako za njom vape. Oni, kao mučitelji jedni drugima, zarobljeni u ukrašenom paklu, pod­sjećaju na likove drame Iza zatvorenih vrata Žan-Pola Sartra, prepoznatljive po citatu: ‘’Pa­kao, to su drugi’’. Srcoliki oblici pod njihovim grudima nerijetko uokviruju krst kao religij­ski simbol, poprimajući mehanizovanu formu. Pored ambivalentnog odnosa prema religiji, Sekulićevi radovi nude i mnoštvo tumačenja o mnogobrojnim fenomenima stvarnosti: po­rodici, rodnim pitanjima, nauci, umjetnosti…

Posebno kritikujući marginalizaciju kul­ture, ovaj umjetnik afirmiše stvaralaštvo kroz svoju umjetničku igru oneobičavanja, prikri­vanja i odgonetanja, kojom osvješćuje koliko i zanosi, zabrinjava koliko i zadivljuje. Sekuliće­va djela upućuju na to da se Ničeov natčovjek može prepoznati u umjetniku, koji se stvara­njem o životu izdiže iznad života i u dokolici i stvaralačkom impulsu pronalazi sopstveni in­timni univerzum, spasenje i cjelovitost.

* Tekst pisan povodom izložbe slika Luke Sekulića koja je realizovana u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića.