Foto: privatna arhiva

O dekonstrukciji moći u romanu Danuncijada Viktora Cara Emina

O ekstravagantnom, dekadentnom, narci­soidnom talijanskom pjesniku, nacionalistič­kom govorniku i protofašistu D’Annunziju, o njegovoj retoričkoj vještini, profinjeno zvuč­noj poeziji i erotomanskoj literaturi pisano je puno. Njegov život i djelo fascinirali su po­vjesničare, znanstvenike i pisce u svijetu, a u zadnje vrijeme fasciniraju i novu europsku desnicu. Tako je Martin Seller, vodeća osoba austrijskog “Identitarnog pokreta”, u siječnju 2018. objavio esej pod nazivom “Fiume neće više doći – Demografija i šanse”1 u kojem po­lemizira sa snovima ekstremnih desničara, koji sanjaju o ponovnom dolasku tako hrabrih muškaraca – boraca kakvi su bili arditi koji su zauzeli Fiume, ali on, Seller, uviđa da je demo­grafska situacija takva, da do tog neće doći, a kao ilustraciju ovih desničarskih snova navodi roman Olivera Rittera “Fiume ili smrt” objav­ljen u jednoj njemačkoj novodesničarskoj iz­davačkoj kući2. Na ovaj tekst mu je onda od­govorio netko iz redova desničarskih blogera, a razvila se i žustra diskusija ispod njegovog eseja. Internet nam otkriva i mnoge druge suvremene putanje recepcije D’Annunzijeve krvave avanture koja je prije sto godina iznje­drila glavne elemente fašističkog dizajna: Stil političke liturgije, koji su kopirali i Mussolini i Hitler, nošenje kompliciranih uniformi u ra­znim prigodama, razrađene ceremonije, govo­re s balkona pri kojima masa odgovara vođi uzvicima (u D’Annunzijevom slučaju to je bio divlji poklič “Eia! Eia! Alalà!”), crne košulje, “rimski pozdrav” visoko podignutom desnom rukom, obrijanu glavu, obožavanje mrtvačke lubanje kao simbola.

Recepcijski se luk pjesnika, koji je svoju kreativnost upotrijebio i za stvaranje vizual­nog identiteta i rituala fašizma, proteže od njegovih do naših suvremenika. U slavnoj stu­diji Agonija romantizma Mario Praz ga 1930. godine naziva “najmonumentalnija figura de­kadentizma”3 i dodaje: “D’Anuncio je varvarin, i istovremeno, dekadent; njemu nedostaje ona umerena zona koja na sadašnjem stepenu kulture predstavlja ‘humanost’”4. D’Annunzio vjerojatno nije bio previše sretan zbog ovog opisa, jer je on sam vrlo izdašno upravo bar­barstvo pripisivao svim ne-latinskim narodi­ma, naročito Slavenima, a sebe je vidio u slijedu velike rimske civilizacije. Mario Praz međutim ne popušta: “(…) D’Anuncio, sem što je dekadent, (je) i primitivac”5, a zatim dodaje: “Dok je običaj velikih zemaljskih duhova, kad jednom uđu u veliki krug senke, da se oslobo­de stvari s ovog sveta i da smatraju igračkama svetovne stvari kojima su voleli da se okružuju u punom jeku svog života, D’Anuncio je, reklo bi se, hteo da dâ telo i precizan oblik svojim uspomenama i svojim nostalgijama, pa je skupio oko sebe pravi pravcati muzej drago­cenosti i skupocenih predmeta, kristalisao u ambleme, poduhvate i hijeroglife tu raznoli­kost sveta koju je nekad posedovao u zvučnim rečima”6.

Reklo bi se da Praz nema previsoko mi­šljenje o veličini nacionalnog junaka i naj­većeg barda epohe u kojem Prazova studija nastaje, a i pjesnikovu opjevanu slatkorje­čivost vidi tek kao predložak za skalameriju koju je pjesnik izložio u svojoj vili “Vittoriale degli Italiani” na Lago di Garda, čiji je vrhu­nac originalna krstarica “Puglia”, ona iste koja je pred Splitom čuvala nesigurni mir poslije Prvog svjetskog rata. Kapetan “Puglie” Tom­maso Gulli stradao je u krvavom sukobu ta­lijanskih mornara i splitskih građana na Rivi 1920. godine, a koji moramo promatrati na po­zadini D’Annunzijevog zauzeća Rijeke. Gulli je posmrtno odlikovan, proglašen mučenikom, 1922. se jedna fašistička squadra nazvala po njemu, a podignut mu je 1931. spomenik u Par­co del Pincio u Rimu.

Pune osamdeset i tri godine poslije Pra­zove analize britanska je novinarka i spisa­teljica Lucy Hughes-Hallett za monumen­talnu biografsku studiju The Pike. Gabriele D’Annunzio – Poet, Seducer And Preacher Of Warnagrađena prestižnom nagradom “Sa­muel Johnson”. Kritika ju je obasula pohva­lama, a ona se u pogovoru zahvaljuje Mlade­nu Uremu i Igoru Žicu iz Rijeke na pomoći i kaže da je ona “prva među svim biografima D’Annunzijevim koja je uzela u obzir i hrvats­ku perspektivu”8, što nas pak mora na trenu­tak zamisliti, jer međunarodna bibliografija o D’Annunziju – što biografska, što književno-analitička, što povijesna – čini tisuće naslova. I uistinu, kad se samo malo bolje pregleda dostupna literatura, čini se upravo nevjerojat­nim to napadno odsustvo zanimanja stranih autora za hrvatski pogled na zauzeće Rijeke. Ovo je odsustvo neobično, jer su upravo Hrva­ti najviše bili pogođeni ovom avanturom, a za­nimanje međunarodne znanstvene javnosti za srpski pogled na D’Annunzija također ne po­stoji, iako su i Srbi već zbog nastanka Kraljevi­ne SHS i razmirica oko razgraničenja s Italijom bili uključeni u povijesni kontekst događaja. Za razliku od Hrvata, koje D’Annunzio samo prezire, Srbi su zbog rata protiv D’Annunziju mrske Austrije imali čak čast 1915. dobiti odu iz njegovog pera, što im naravno nije pomoglo da ih pjesnik kasnije ne smatra barbarima kao uostalom i sve druge Slavene. No ni njihova perspektiva, kao ni bilo koja druga s istočne obale Jadrana, ne zanima, čini se, ostatak svi­jeta kad je o ovoj temi riječ. Kako nedostatak često više govori nego prisustvo, ova je praz­nina u šarolikom zboru međunarodnih glaso­va o D’Annunziju (npr. selektirana bibliografija uglavnom novijih radova o njemu u studiji The Pike ima preko 300 naslova) vrlo indikativna. U eseju “Novembarski pokolji”9 američki znan­stvenik srpskog porijekla Branislav Jakovljević sa Stanford University izvrsno analizira recep­ciju pjesme “Oda alla nazione serba” u Srbiji i nekritično oduševljenje ovom pjesmom u re­dovima nacionalista, a opisujući spregu um­jetnosti i nasilja za vrijeme okupacije Rijeke Jakovljević u jednoj rečenici pogođeno sažima ono što do danas mnogi autori, koji o ovom događaju govore, naročito u Italiji, odbijaju vidjeti: “Uloga umetnosti, odnosno poezije u svemu tome jeste da potisne i prikrije nasilje kroz njegovu estetizaciju”.

No iako se autorica monumentalne bi­ografije The Pike hvali da je uvrstila hrvatsku perspektivu, ona navodi samo dva naslova, oba je napisao Igor Žic i zasigurno su informativni, ali nažalost autorica zbog nepoznavanja jezika i nepostojanja prijevoda nije mogla čitati veli­ki roman Viktora Cara Emina Danuncijada koji je pak nezaobilazan ako govorimo o hrvatskom pogledu na događaje 1919-1921. u Rijeci.

Ovaj roman napisan je 1940. i objavljen tek 1946., a bio bi upravo idealan za recepci­ju u drugim zemljama kada bi postojao u pri­jevodu na engleski ili barem na talijanski je­zik. No roman čak ni u Hrvatskoj – vjerojatno zbog datuma objavljivanja i svih događanja zbog kojih su prioriteti bili na drugačijim te­mama i djelima, a možda i zbog visoke dobi autora, te zbog neobičnog modernizma, reklo bi se čak postmodernizma – nije nikad doži­vio pravo vrednovanje. Iako je uvršten u seri­ju “Pet stoljeća hrvatske književnosti” Matice Hrvatske 1977. godine, tek je roman Vježbanje života Nedjeljka Fabrija podsjetio na Danun­cijadu na dostojan način, ali i Fabrijev roman je došao u “nezgodno vrijeme” – 1985. godine, prekasno da bi se čitatelji, ali i književna kriti­ka i znanost o književnosti ozbiljno pozabavili uistinu izvrsnim romanom Viktora Cara Emina.

U drugim, snažnijim i samosvjesnijim kulturama od hrvatske, Car Eminov bi roman već i kao svjedočenje jednog suvremenika o D’Annunzijevoj vladavini i rođenju fašizma bio ne samo slavan, nego i sigurno preveden na druge jezike. No u Hrvatskoj je tek u prosin­cu 2010. nastalo nešto ozbiljnije zanimanje javnosti za ovu temu. Tada je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka postavljena izložba D’Annunzio – Božić 1920, u kojoj su izričito na tragu romana Viktora Cara Emina pokazani najvažniji događaji okupaci­je Rijeke i njezinog kraja za vrijeme tzv. Krva­vog Božića 1920. godine, kada su se sukobile službena talijanska vojska i arditi Gabrielea D’Annunzija, a u kojima bilo i mnogo mrtvih.

Ne samo da Viktor Car Emin do u tančina prepričava slijed događaja između rujna 1919. i siječnja 1921., nego on svojim pomalo ironič­nim pogledom sveznajućeg kroničara osvjet­ljava i visoki patos nacionalističkog diskursa osvajača i pragmatičnu vještinu snalaženja i preživljavanja stanovnika grada, tradicionalno naviklih na svakojake promjene vlasti, što ovaj tekst čini svježim i aktuelnim i danas. Autor ne propušta gotovo usput ukazati na brutalnost koja je bila rezervirana za nepoželjne Hrvate, kao što su npr. natjeravanje na ispijanje rici­nusovog ulja, a koju metodu su poslije pre­uzeli Mussolinijevi fašisti, ili paljenje drvenih jedrenjaka, čime je njihovim hrvatskim vlasni­cima oduzeta ekonomska osnova za život.

Prostor romana je cijeli grad, čija topo­grafija dobiva mitske dimenzije, a vrijeme je ograničeno dolaskom i odlaskom glavnog ju­naka. Radnja pak razvija se u obratnom smje­ru od onog kojemu se glavni junak (koji sam sebe zove Ariel) nada. Na samom početku on piše svojoj prijateljici:

Dva samo retka – prva što ih moja slobod­na i povodljiva ruka – la mia mano libera e pieghevole – piše nakon mog ulaska u ovaj grad. Ulazak – više negoli apoteoza, a tvoj Ariel u njoj – trijumfator. Fiume è mia! Rijeka je moja! Ja je držim. Držim grad iz­dovoljene, izvršene ljubavi. Rijeka mi se predala kao žena što izgara od ljubavi. Ja je držim…10

Ali idućih petnaest mjeseci će se grad, ta imaginarna žena, koja ne samo što se tako lako podala osvajaču, nego je u njegovoj mašti ovim “svetim ulaskom” – “Santa Entrata” zove pjesnik svoj ulazak u grad – postala navodno čisto talijanska, pokazati kao vrlo nepouzdano biće nejasnog spola i roda, a i nejasne etnič­ke pripadnosti. Populističko zavođenje, koje junak inscenira na nivou jezika, u romanu je prikazano u kontekstu nekontroliranih izlijeva nasilja i agresije i stalnog osjećaja nelagode i straha, a sve je obavijeno maglom estetskih i umjetničkih, naročito glazbenih i kazališnih, užitaka. Iz razarajuće energije slavnog pjesni­ka-ratnika i njegovih ardita s noževima u zubima i bombama u rukama, kojom oni napadaju “stari poredak” i time se prikazuju moderni­ma, avangardnima i revolucionarnima, nastaje kaos s ciljem da se iz njega rodi novi poredak, a da taj neće biti svima jednako naklonjen, osjećaju stanovnici Rijeke od prvog trenutka, tako da svo verbalno zaklinjanje na apsolut­nu slobodu šuplje odzvanja. Sloboda, kojom se zatiru svi drugi interesi i sva druga mišlje­nja osim onih proklamiranih makar i najlibe­ralnijim umjetničkim manifestom, nije prava sloboda. Sjaju kazališnih izvedbi, koncerata, propagiranju slobodne ljubavi i erotike stoji nasuprot isključivanje i uništavanje jednog di­jela društva. Kićenim uniformama, bombastič­nim pokrivalima za glavu, ordenima, noževima od srebra i zlata suprotstavljen je u romanu smrad u ulicama i izbijanje epidemija.

Nažalost u svijetu postoji hijerarhija jezi­ka i kultura, jer da ne postoji, onda bi recepci­ja važnih djela iz nedominantnih kultura bila moguća i poželjna i ne bi predstavljala pra­zno mjesto u povijesti kulture čovječanstva. Govornici dominantnih jezika su bez prijevo­da siromašniji za iskustva upravo onih naro­da, koji su pod dominacijom jačih trpjeli razne nepravde ili koji su im se morali prilagoditi. Da je ovaj roman preveden na engleski jezik, onda bi divljenje koje npr. američki autor Pe­ter Lamborn Wilson alias Hakim Bay u svojoj knjizi The Temporary Autonomous Zone, On­tological Anarchy, Poetic Terroism (2003.) po­kazuje za D’Annunzijevu umjetničko-erotič­no-karnevalistično-anarhističnu vladavinu u Rijeci vjerojatno ipak bilo manje, a autoru bi možda bilo jasnije da je “poetski terorizam” bio jezgra iz koje je nastao fašizam – i da mu je središnja odlika bila nacionalističko-rasi­stička, a ne glazbeno-umjetnička.

Da roman Danuncijada Viktora Cara Emi­na ima svoje mjesto u kanonu svjetske knji­ževnosti, onda bi ga možda i Bruce Sterling, američki SF-autor, pročitao. On je u svom ro­manu Pirate Utopia (2016.) izmiješao avangar­du, dadaizam, futurizam, navodno seksualno oslobođenje i gusarenje, kojim su se arditi stvarno financirali, jer je njihova samoprogla­šena država Fiume bila potpuno nesposob­na samostalno ekonomski funkcionirati, a pri tom su se pozivali na senjsku uskočku tradici­ju, iako su inače potpuno prešućivali da Hrva­ti postoje, te priču o tvornici torpeda u Rijeci. Sterlingovo je povijesno znanje nabacano, jer da nije, možda bi ga zaintrigiralo pitanje zašto je izumitelj torpeda Ivan Vukić ušao u povijest pod imenom Giovanni Lupis.

Nedostatak međunarodne recepcije ova­ko važnog književnog i povijesnog teksta ka­kva je Danuncijada Viktora Cara Emina mo­žemo promatrati i kao dodatnu ilustraciju za tezu koju iznosi Vjekoslava Jurdana, a po ko­joj se Danuncijada može promatrati kao djelo “postkolonijalne literature”:

Stoga je riječ o slojevitu sustavu koji u kon­tekstu kolonijalne i postkolonijalne perspektive zahtijeva prilagodljiviji pristup. Onaj srednjoeuropski.

I Viktor Car Emin, baš kao i većina srednjo­europskih pisaca, doživljava intruzije ne­pozvane povijesti u vidu kolonizacija nepo­zvanih gospodara. Tako se tijekom Drugog svjetskog rata, već u zrelim godinama, sa suprugom Emom našao (ponovno) u pro­gonstvu – na Sušaku. Upravo tih godina, točnije 1940., započinje pisati svoj najbolji roman i ujedno jedan od najboljih romana u hrvatskoj književnosti – Danuncijadu.

(…) Roman je pun (…) reminiscencija – metatekstualnih, intermedijskih – knji­ževnih, muzikoloških, teatroloških, uop­će kulturoloških, filozofskih, politoloških, (pseudo) psiholoških ili (pseudo) psihoa­nalitičkih interpolacija. Radi se o urbanoj, intelektualističkoj, historiografskom alu­zivnošću i apeliranjem na čitateljevu oba­viještenost opterećenoj prozi – riječju, o tzv. učenom romanu.11

Naslov i podnaslov romana pomno su izabrani. Naslov podsjeća na riječ denuncira­nje (Jurdana piše da je na to prvi upozorio Mi­lorad Stojević), nastavak -ijada podsjeća me i na Ilijadu, a kao i u Ilijadi radi se o ambivalen­tnom odnosu jednog srditog ratnika i jednog grada, pri čemu naravno moramo uzeti u obzir ironičnu prizmu kroz koju Car Emin promatra opisane događaje. Podnaslov “Romansirana kronisterija riječke tragikomedije 1919-1921” kojim dominira neologizam sastavljen od kro­nike, historije, storije i histerije, te dodatno žanrovsko obilježje “tragikomedija” jedan je od najzanimljivijih podnaslova ikad pridoda­nih jednom hrvatskom romanu. Toga je i Ne­djeljko Fabrio bio svjestan kad je svoj hom­mage Viktoru Caru Eminu iskazao napisavši ispod naslova Vježbanje života samo jednu riječ: “Kronisterija”. Upućenima je bilo jasno da se radi o otvorenoj aluziji na Car Eminov roman.

Puno godina prije Derride je Viktor Car Emin promjenom samo jednog slova posti­gao différance ukazujući na blizinu povijesti i histerije, priče i histerije, te na nepouzdanost svake povijesti i priče. Aludirajući na histeri­ju, Viktor Car Emin upućuje tako 1940. godi­ne na psihoanalizu, a do kraja ostaje otvoreno koga je sve on polegao na svoj autorski kauč: D’Annunzija, Mussolinija, Talijane Italije, Tali­jane Rijeke, Fijumane, koji nisu obavezno Tali­jani, iako im je jezik osnovan na talijanskom, žene, koje padaju u nesvjest od čežnje za ar­ditima i za erotskim zračenjem tankoćutnog pjesnika, muškarce, Hrvate, bivšu monarhiju, novu monarhiju, Europu i cijelo čovječanstvo…

– Meni je to nedavno objasnio jedan moj prijatelj iz Beča, inače psihijatar velikog glasa. Puno ga interesira ova – kako reče – fijumanska psihoza, za neke njegove pa­tološke studije. (…)12

Fijumani su, tako doznaje čitatelj, a tako i nevoljko doznaje sam glavni junak Danun­cijade, vrlo posebna vrsta građana – njihovi su etnički korijeni toliko raznoliki, koliko je u ovoj luci nekadašnje Austro-Ugarske zamisli­vo, iako se u prvom trenutku oduševljenom osvajaču, koji sebe naziva i Condottiere, svi ukazuju najčišćim Talijanima, pa im se on već u prvom svom govoru s balkona Guvernero­ve palače kao takvima i obraća: “Talijani!” No fijumanska su iskustva ovdje na rubu svjeto­va takva da su oni nepovjerljivi, prevrtljivi i kao politička snaga nepouzdani, a zanima ih samo da opet profunkcionira njihova luka i oni počnu normalno živjeti.

Oduševljenje, koje su na početku iznijele naročito žene, jer su u D’Annunziju snobovski vidjele neki izlaz u finiji svijet (Italiju) iz svo­je provincijalne skučenosti (Hrvatska, propala Monarhija, Balkan), te oportunistički ugledni građani, odigravalo se tek na površini, dok su u pozadini od početka vladali sumnjičavost i oprez. U svojim retoričkim uzletima pjesnik naziva Fiume gradom-žrtvom (“citta olocaus­ta”), a iako u machističkom zanosu vidi grad kao ženu, koju je pokorio, dok mu se ona oda­je u žudnji, grad se pokazuje prozaičnijim, lu­kavijim i žilavijim od njegove imaginacije. U trenucima iskrenosti i odmaka od svojih pa­triotskih govora, pjesnik to i spoznaje: Njihova podmukla radost vidi im se u hodu, u kretnjama, u idiotsko-razblaženu smiješku, u svemu – kako mu je malopri­je saopćio Alceste D’Ambris. Mnogi već i ruke taru: – Još malo, i vrag će doći po svo­je… Otići će bič božji sa svom svojom ban­dom, i bit će opet dobro. Napokon! Final­meeeente! Ah, ono finalmeeeeente! Ne para ono njemu, Arielu, samo uši, već i sve drugo najfinije, najdelikatnije u njegovom biću. Tako Riječani njemu, komandantu, koji je ono njihovo bljutavo fijumanstvo prikazao svijetu kao čisto talijanstvo, a to talijanstvo uzvisio na supertalijanstvo, pa sve više i više do mita…13

Jedan od kliničkih simptoma histerije je i “zaboravljanje materinjeg jezika”14. Viktor Car Emin, koji ovaj roman piše na pragu još jedne okupacije, opet poseže za duplim dnom ironi­je kada opisuje kako su se pred kraj okupacije Fijumani prisjetili svojih hrvatskih predaka:

Međutim, vladin čovjek, admiral Simo­netti, sve jače pritiskuje Reggenzu i otoke, što izazivlje u gradu sve veći kaos i tjera mnoge građane u divlji bijeg. Mnoga oko­lišna sela, bliža i daljnja, poplavljena su Riječanima koji uvjeravaju seljake kako su oni oduvijek bili protiv Italije i za što sr­dačnije prijateljstvo s Hrvatima…

– Mi se s vama razumijemo kao i vi s nama, da, kao da smo od jedne majke. A tako će biti i naprijed. Neka samo vrag od­nese ove proklete Kalabreze, pak da vidite kako ćemo lijepo živjeti zajedno, vi i mi, baš kao od jedne majke rođeni.

– Bit ćemo kako su bili i naši stariji. Moj nonić je bil iz Hreljina… – uze da dokazuje neka starija gospođa.

– A moj iz Drivenika…

Dok su se tako sa starim krajem povezi­vale davne, gdje krupnije, a gdje tanje ge­nealoške veze, dotle su razdragani seljaci nudili svoju prije izgubljenu, a sad opet nađenu braću, dobrim jelom i slatkim pi­ćem. I tako ne potraja dugo i gotovo po svim se okolišnim selima nekoliko dana orila poznata riječka:

Vicencice moja,

Kade mi ti ležiš…

Doćukao to Italo i smjesta se požurio da to saopći gospodaru.

– Kakvi proždrljivci, che crapuloni questi Fiumani – lomio je svoje koščate ruke.

Dok je Italo govorio, Arielovo se lice upra­vo grčilo od neizrecivog prezira.15

Iskustvo rada u kazalištu, iskustvo druže­nja s glumcima, autorstvo kazališnih koma­da, poznavanje latinske retorike – sve je ovo D’Annunziju pomoglo u stvaranju histeričnog obrasca vladavine, koja se ispostavila mode­lom kasnijeg Mussolinijevog i Hitlerovog nači­na vladanja. Bez obzira na to što je u Italiji i danas slavljen zbog bogatog pjesničkog jezika, te što su mu romani i pjesme dio školske lek­tire, čini mi se da je nemoguće odvojiti pra­zni, kićeni sjaj riječi kojima je uobličavao svoje imperijalističke snove o rimskom nasljeđu na Mediteranu, o talijanskom Jadranu, o premoći talijanske rase, o žrtvovanju, o muškosti, o ra­tovanju, svu tu silnu bujicu popriličnog ludila, začinjenu neosporno žustrom inteligencijom i erudicijom od navodno neutralne umjetničke vrijednosti pojedinih lirskih stihova ili proznih ulomaka. Velika je zasluga Viktora Cara-Emi­na ne samo u tome što je napisao i sadržajno i jezično (upotreba makaronskog jezika – mi­ješanja talijanskog, hrvatskog i drugih jezika koji su se govorili u Rijeci) i formalno iznimno zanimljiv roman, nego što je razotkrio meha­nizme D’Annunzijevog talenta i istodobno nje­gove ogromne energije, njegove snalažljivo­sti, drskosti, nadobudnosti, beskrupuloznosti i narcisoidnosti, a da ga pri tom nije učinio jednostranim monstrumom niti karikaturom, nego ga je prikazao u svoj njegovoj tragiko­mičnosti, baš onakvoj kakvu je zaveo i u Rijeci za vrijeme svoje kratke vladavine. Nacionali­zam, kao najvažnijeg pokretača D’Annunzijeve vladavine, a to se u međunarodnoj literaturi rado previđa u ime umjetnosti i poezije, raz­golićuje Viktor Car Emin na jasan, a pri tom suptilan način. Pjesnikovoj bjesomučnoj že­lji za čistim “talijanstvom” nasuprot stoji grad pluralističkog identiteta, čija je sva snaga u toj multikulturalnosti i pluralizmu, ma kako to D’Annunziju i njegovima izgledalo kao slabost, i s kojom će grad na kraju tiho gurati i da­lje, kao što je gurao i ranije, trpeći ove ili one moćnike s figom u džepu.

Da nije povijesni, nego fiktivni lik, usa­mljeni D’Annunzio na kraju romana, od ko­jeg odustaju dojučerašnji saveznici, od kojeg je odavno odustao dvolični Mussolini, a koji je brutalan i nevjeran prema jedinim lojalnim osobama, svom posilnom Italu i svojoj prija­teljici koju zove sestricom, i koji luta Guverne­rovom palačom, dok po njoj padaju projekti­li s talijanskih ratnih brodova, mogao bi nas podsjetiti na neki lik iz Shakespearovog ima­ginarija. Ali budući da znamo kako je priča išla dalje, onda ga na YouTube-u gledamo ostar­jelog, krezubog i razgaljenog kokainom kako na krstarici “Puglia” u “Vittoriale degli Italiani” pozira pred kamerama i nekim damama sum­njive ljepote recitira Dantea – i osjećamo čud­nu jezu, koja se pojača kad nastavimo gledati YouTube i proučimo suvremene dokumentar­ce talijanske televizije i shvatimo da ni najoz­biljniji povjesničari kao sugovornici ni reda­telji dokumentaraca nisu ni pomislili uključiti hrvatsku perspektivu u na stotinu načina pre­žvakani, ustaljeni, dominantni narativ o avan­gardističkom, modernističkom i dekadentnom pjesniku, o anarhisti i revolucionaru, o ose­bujnom poeti i nacionalnom heroju i njegovoj avanturi zvanoj “l’impresa di Fiume”. U uspo­redbi s ovim narativom Danuncijada, roman jednog sedamdesetogodišnjaka, napisan prije više od sedamdeset godina, djeluje nestvarno svježe, originalno, izvan svih poznatih stilova i smjerova i europskih -izama: jedna kronisteri­ja u kojoj se zrcali sva bijeda nacionalističke ideologije kao začetnice fašizma.

_________________

1 https://sezession.de/58149/fiume-kommt-nicht-wieder-demographie-und-chancen

2 https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/regin-verlag/1359/fiume-oder-der-tod

3 Mario Prac. Agonija romantizma. Beograd: Nolit. 1974, 330.

4 Ibid, 331.

5 Ibid.

6 Ibid, 333.
7 Lucy Hughes-Hallett. The Pike. Gabriele D’Annunzio – Poet, Seducer And Preacher Of War. London: Fourth Estate, 2013.
8 Ibid, 665.često
http://komunalinks.com/home/2016/11/28/novembarski-pokolji
10 Viktor Car Emin. Danuncijada. Zagreb: Zora, Matica Hrvatska. 1977, 52.
11 Vjekoslava Jurdana: “Pisanje povijesti i pisanje književnosti. Dva riječka književnika”. U: ČSP – Časopis za suvremenu povijest. 2010, Vol. 42, br. 3, 821-854.
12 Viktor Car Emin. Danuncijada, 296
13 Viktor Car Emin. Danuncijada, 357.
14 V. web-stranicu Hrvatskog psihoanalitičkog društva http://www.hpsg.hr/h-i-s-t-e-r-i-j-a-120-godina-u-psihoanalizi/
15 Ibid, 390.